Sportief beleid

Missie
Basket Beringen wil zijn jeugdspelers een sterke opleiding bieden in eenkwalitatief en gediplomeerd kader waarbij er speciale aandacht wordt besteed aan de fundamentele aspecten van het basketbal zodat er een optimale doorstroming ontstaat van eigen jeugdspelers naar competitieve seniorenteams.
Visie
Basket Beringen kiest bewust voor een jeugdopleiding die een centrale rol inneemt binnen de club. De hoofddoelstelling is duidelijk om onze jeugdspelers op te leiden zodat zij hun aanwezige talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
Bij de min 6-jarigen wil Basket Beringen werken aan de algemene bewegingsvaardigheid en coördinatie van zijn spelertjes om hen op een leuke en verantwoorde manier voor te bereiden op het basketbal. Via het organiseren van een heus bewegingsparcours komen alle bewegingsfamilies (kruipen, sluipen, springen, hangen, etc..) aan bod zodat de kinderen zich op een speelse en leuke manier leren bewegen. Via balspelletjes wordt er gewerkt aan de coördinatie en het tactisch inzicht van de kinderen en dat in een recreatieve sfeer.
Bij de min 12-jarigen betekent dit dat we vooral werken aan de basistechnieken van het spelletje om technisch zeer begaafde en indien mogelijk technisch superieure spelertjes te kweken. Extra-sportieve doelen zijn zeker vriendschap, teamwork en fairplay en dat in een kindvriendelijke omgeving waarin onze spelertjes zich goed voelen.
Bij de plus 12-jarigen werken wij aan competitieve ploegen maar steeds in functie van de opleiding van de spelers. Opleiding staat immers centraal in onze basketacademie. Op sportief vlak streven we naar spelers die op een verstandige manier basketbal spelen. Niet door hen te laten denken in patronen, maar door hen inzicht te laten verwerven in het spelletje. Techniek blijft hierin een belangrijke rol innemen en is van essentiëel belang om te kunnen uitgroeien tot dwingende spelers. Op defensief vlak is onze basisinstelling om hard maar correct te verdedigen als geheel. Op extra-sportief vlak werken we aan spelers met een juiste ‘work-ethic’ en een gezonde wil om te winnen.
Bij onze seniorploegen bouwen we verder op deze basisprincipes met steeds een lange termijnvisie voor ogen. We streven daarom naar een langdurige samenwerking met coaches en trachten zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar onze seniorteams.
Op deze manier willen we met ons A team een vaste waarde worden in 2de landelijke en binnen onze mogelijkheden verder groeien. Met ons B team proberen we met een mix van eigen jongeren en ervaren begeleiders op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.
Essentieel is de mentaliteit die in deze teams heerst : een positieve ingesteldheid, optimale aanwezigheid op trainingen en een maximale betrokkenheid met de club en de jeugdwerking.
Als club tot slot engageren we ons om voor dit alles een zo optimaal mogelijke omkadering te zorgen. We trachten structureel verder te groeien tot een stabiele club.
Concreet

min 12 jarigen (Peanuts, Microben en Benjamins)
Reeds vanaf het eerste leerjaar kunnen kinderen bij Basket Beringen kennismaken met de leukste sport 'basketbal'. Onze kleinsten zijn spelertjes die in het eerste of tweede leerjaar zitten, zij worden peanuts genoemd. Eens zij in het derde of vierde leerjaar zitten spreken wij over microben, leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar noemen wij benjamins. Alle kinderen onder de 12 jaar zijn immers altijd welkom te komen basketballen bij Basket Beringen. Voor de plus 12 jarigen wordt elk geval specifiek bekeken door de jeugdcoördinatie.
Rekening houdend met het speelse karakter op die leeftijd wordt er op een speelse manier gewerkt aan de fundamentele zaken van het basketbal. Dit gebeurt tijdens de trainingen die tweemaal per week doorgaan. Deelnemen aan wedstrijden kan vanaf het eerste leerjaar onder de vorm van zogenaamde 'peanutshappeningen'. Vanaf de microben wordt er gespeeld in een competitie en gaat men uit van 4 maal 8 minuten speeltijd. Toch wordt hier geen klassement van op gemaakt, iedereen speelt overigens evenveel bij de microben. Vanaf de benjamins gaat het er al steviger aan toe en wordt er gespeeld op basis van 4 maal 10 minuten speeltijd. Vanaf dit moment staat de coach in voor de speelkansen van de spelers. Echter tot en met benjamins ligt de nadruk op spelplezier en komt elk spelertje voldoende aan bod. Bij beginnerde spelers is het aan de coach in samenspraak met jeugdcoördinator om te bekijken of zij reeds klaar zijn om deel te nemen aan de wedstrijden.
Trainingen, stages en wedstrijden zijn momenten waarin deze spelertjes onder begeleiding van een trainer leren basketbal spelen. Een wedstrijd wordt beschouwd als middel om aan opleiding te doen, een wedstrijd proberen winnen ten koste van het opleidingsgebeuren kadert niet binnen onze visie. Deze spelertjes leren omgaan met winnen en verliezen, er hen bewust van maken dat zij deel uitmaken van een ploeg die op hen rekent, kortom het verwerven van de beginselen van fairplay en teamspirit lijken ons veel belangrijker en inherent aan de sport die wij propageren. Dit is niet alleen de taak van de trainer maar van eenieder die met deze jongeren begaan is.
plus 12 jarigen (Pupillen, Miniemen, Kadetten)
Ook voor onze oudere leeftijdsgroepen (eerste, tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs) gaat de aandacht nog steeds naar het correct uitvoeren en verfijnen van eerder verworven technieken. Verder wordt het gamma bewegingen verder uitgebreid op basis van het opleidingsplan. De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de sportieve lijn die wordt gevolgd.
Vanaf de leeftijdsgroep pupillen begint het tactische aspect zwaarder en zwaarder door te wegen. De coach neemt tactische beslissingen in functie van de wedstrijd en het opleidingsplan. Echter de nadruk ligt hier vooral op het verwerven van tactische inzichten en niet op het winnen van wedstrijden. Een eerste vereiste om veel tot spelen toe te komen is optimale aanwezigheid op de training. Systematisch afwezig zijn, vertaalt zich rechtstreeks in minder speelkansen. Echter naar mate de spelers ouder worden verschuift het accent van 'iedereen krijgt genoeg speelkansen' naar speelkansen op basis van de kwaliteiten van de spelers. Toch benadrukken we dat ieders inbreng even belangrijk is in het team.
Bekerploegen
Voor de bekercompetities kiezen wij ervoor om slechts in te schrijven met één team. In tegenstelling met de gewone competitiewedstrijden wordt iedere bekerwedstrijd gespeeld met als bedoeling deze ook te winnen. Deze ploegen worden samengesteld door de bekertrainer in samenspraak met de trainers die een ploeg begeleiden in de betreffende leeftijdscategorie. Deel uitmaken van de bekerploeg is al een prestatie op zich.